INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci poptávky či objednávky služeb (rezervace na lekce/kurzy) v provozovně Airko Liberec, kterou provozuje Ing. Veronika Lukášová se sídlem Irkutská 93, 46010 Liberec, IČ 01344854.
Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je Ing. Veronika Lukášová se sídlem Irkutská 93, 46010 Liberec, IČ 01344854 (dále jen „Správce“).

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť zpracování je nezbytné pro vytvoření poptávky či rezervace a informování o průběhu kurzu až do jeho ukončení.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM

Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, fotografie.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Vaše osobní údaje k těmto účelům:
· Poptávka či rezervace služeb Airka Liberec
· Realizace služeb v Airku Liberec
· Propagace služeb Airko Liberec

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme ukládat po dobu trvání účelu.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány elektronické formě.
Vaše osobní údaje nepředáváme třetí straně.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

 

SOUHLAS se zpracováním osobních údajů

Odesláním rezervačního formuláře souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce, Ing. Veronika Lukášová se sídlem Irkutská 93, 46010 Liberec, IČ 01344854, moje

  1. jméno a příjmení
  2. telefonní číslo
  3. email

za účelem zpracování nabídky či rezervace služeb v Airku Liberec a informování o průběhu lekcí kurzu až do jeho ukončení.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

  • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
  • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
  • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
  • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
  • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
  • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
  • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text formuláře pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.